BERTHOLD-JOSEF ZAVACZKI

"O.T."
Holzbrand, 1989

H. ca. 30 cm
Umdruckverfahren

O.T.