OKB-Ausstellung

"Kraft"

Kraft

Frank Wojtynowski

Kraftstrom

"Kraftstrom"

70x100
Materialbild